PROTOKOLL

Sibbo Svenska församlings församlingsråd

28.9.2021 kl. 18.07-18.51 i församlingshemmets lilla sal

1 § SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Ordförande höll öppningsandakt och öppnade mötet klockan 18.07.

2 § KONSTITUERING

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Närvarande:

Ordförande: Camilla Ekholm.

Ordinarie: Anders Backström, Magnus Engblom, Hans Lampenius, Ingela Lindholm, Paula Lönnroth, Ann-Britt Olenius-Steffansson, Ingeborg Wickholm, Tom Wickholm och Sven Gustav Åström.

Suppleanter: Vidar Lindqvist, Carola Åström och Martina Helin.

Sekreterare: Mikael Grönroos.

3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Hans Lampenius och Ingela Lindholm.

4 § FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Föredragningslistan fastställdes i enlighet med den utfärdade kallelsen.Kallelsen jämte föredragningslistan bifogas protokollet. (bilaga 1).

5 § JUSTERING OCH FRAMLÄGGNING AV PROTOKOLLET

Beslutsförslag:
Protokollet är klart för justering senast torsdag 5.10.2021 på församlingens pastorsexpedition. Det justerade protokollet är framlagt till påseende på pastorsexpeditionens anslagstavla och hemsida 6.10 – 3.11.2021.

Beslut:
Enligt förslag.

6 § ANMÄLNINGSÄRENDEN

  1. Kyrkoherdens beslutsförteckning (bilaga 2)
  2. Kyrkoherdens semesterplan för tiden 1.10.2021-31.1.2022 (bilaga 3)
  3. Granskare av digitaliserat församlingsmaterial Siv Malmberg har anställts av Sibbo svenska församling och Sipoon suomalainen seurakunta (50/50%) för 20h/veckan för tiden 17.8-31.12.2021. TE-centralen ersätter 50% av löneutgifterna. 
  4. Gemensamma kyrkorådet godkände på sitt sammanträde den 2.9.2021 resereglemente för Sibbo kyrkliga samfällighet (bilaga 4och bilaga 5). I resereglementet går man igenom principerna för tjänsteresor för tjänsteinnehavare och hur man betalar ersättning för dessa resor. Protokollutdrag från Gemensamma kyrkorådets möte den 2.9.2021 (bilaga 4) samt resereglementet (bilaga 5) bifogas kallelsen.
  5. Församlingarna i Östra Nyland har önskat en ambulerande direktionsplats i Kustens och Ålands centralregister. Domprosteriets kyrkoherdar har förslagit som beslut om direktionens sammansättning att Stina Lindgård, kyrkoherde Agricola svenska församling, är ordinarie medlem och Camilla Ekholm, kyrkoherde Sibbo svenska församling är ersättare. Detta för den första perioden på fyra år.
  6. Tre personer har sökt den lediganslagna kantorstjänsten inom utsatt tid: Mathias Sandell, Camilla Wiksten-Rönnbacka och Heidi Åberg. Alla tre är behöriga för tjänsten. Valet av kantor fortsätter nu med intervjuer av de tre kandidaterna.
  7. Kantor Sinikka Stöckells vikariat går ut den 30.9. Hon fortsätter att leda kyrkokören och kaffekören på arvodesbasis till den 1.12.
  8. Kyrkoherden informerade om möjligheten att på församlingens bekostnad delta i Kyrkodagarna i Mariehamn den 12-14.11.2021. sista anmälningsdag är den 15.10.

Beslutsförslag:
Anmälningsärendena antecknas för kännedom.

Beslut:
Enligt förslag.

Barnkonsekvensanalys:
Beslutet inverkar inte på barn och unga.

7 § ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET

Nilsas lägergårds luftventilationssystem behöver saneras och i årets budget har 30.000 € reserverats för ändamålet. I budgivningen mellan entreprenörerna visade det sig att kostnaderna för arbetet blir dyrare än beräknat.

Tilläggspengar behövs av en summa på 26.000€. Det är av stor vikt att saneringen görs på det här årets sida. I annat fall bör en ny budgetering göras för nästa år samt göra om budgivningsrundan med entreprenörerna.

Beslutsförslag: Församlingsrådet godkänner för sin del en tilläggsbudget på 26.000 € för sanering av Nilsas lägergårds luftventilationssystem under år 2021 och sänder ärendet vidare till gemensamma kyrkorådet för beslut.

Beslut:
Enligt förslag.

Barnkonskevensanalys: Beslutet påverkar barn och unga genom att det är viktigt att ventilationen fungerar utan problem på läger de tar del av.

8 § ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden.

9 § FÖLJANDE MÖTE

Församlingsrådet samlas följande gång den 26.10.2021 kl.18.00 i Kyrkoby församlingshem.

10 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING

Ordförande höll andakt och nedkallade Herrens välsignelse och avslutade sammanträdet kl. 18.51, varvid hon meddelade besvärsanvisning, som bifogas protokollet (bilaga 6).

Ort och tid som ovan,

Camilla Ekholm
ordförande   

Mikael Grönroos
sekreterare

Justerat och godkänt:

Hans Lampenius
protokolljusterare

Ingela Lindholm
protokolljusterare