Biskoparna: Gudstjänsterna fortsätter, men förrättas utan att församlingen är närvarande i kyrkorummet

Människornas oro över coronavirusets spridning ökar för varje dag. Kyrkans uppgift i denna situation är att stå vid människornas sida och förmedla budskap om tro och hopp. Även i svåra tider, och framför allt då, fortsätter kyrkan att be för folket och hela världen. Den praktiska verksamheten anpassas på det sätt som situationen kräver.

Gudstjänsterna och de kyrkliga förrättningarna är hjärtat i kyrkans andliga liv. Enligt kyrkolagen kapitel 4 § 1 hör de till församlingens lagstadgade uppgifter. I denna situation med en smittsam sjukdom och utifrån de nya begränsningar som statsrådet beslutat om 16.3 är det klart att bestämmelserna nu ska tillämpas särskilt med tanke på medborgarnas hälsa och välfärd.

Biskoparna har tillsammans beslutat att gudstjänsterna som offentliga tillställningar avbryts tills vidare. Gudstjänster hålls dock som predikogudstjänster i varje församling på så sätt att endast de som förrättar gudstjänsten är närvarande. Gudstjänsterna strömmas och sänds på webben med de medel som respektive församling har till sitt förfogande. Gudstjänstgemenskapen formas av dem som deltar på distans. 

Varje församlings huvudkyrka är öppen efter varje gudstjänst för stillhet och enskild bön. En präst eller någon annan anställd i församlingen är närvarande för samtal och själavård. Det är ingen offentlig tillställning, men kyrkan är öppen. Biskoparna betonar att det är viktigt att öppna kyrkorummet för stillhet och bön med tanke på nationens kristålighet.

Församlingsmedlemmarna ska informeras om möjligheten till enskild nattvard och själavård. När dessa genomförs ska god hygien iakttas i enlighet med tidigare anvisningar.

Kyrkliga förrättningar sköts med undantagsarrangemang. I överenskommelse med familjer och anhöriga kan högst ca 10 personer vara närvarande vid kyrkliga förrättningar. Jordfästning vid graven föredras också. När också jordfästningarna nu blir mindre kan man överväga om man vill ordna minnesstunden som en större tillställning vid ett senare tillfälle då coronasituationen har lugnat ner sig.

Den övriga normala veckoverksamheten i församlingarna avbryts tills vidare, men överförs till webben så snart det är möjligt.

Under dessa exceptionella omständigheter är det viktigt att församlingarna förmedlar ett budskap om hopp och tillit. Många oroar sig och behöver själavård, ett lyssnande öra och tröst. Biskoparna uppmuntrar församlingarnas anställda att använda alla tillgängliga tekniska verktyg i detta arbete. 
Biskoparna uppmanar nu församlingarna och alla kristna att be särskilt för de sjuka och dem som är rädda för att bli sjuka. I kyrkan kommer man i förbönerna särskilt ihåg hälso- och sjukvårdspersonalen och andra som bär ansvar mitt i krisen. Kyrkan ber också fortgående för republikens president, riksdagen och landets regering samt andra beslutsfattare. Kyrkans förbön känner dock inte gränser utan omsluter alla länder och folk i denna aktuella globala coronasituation.

Nu behövs kyrkan. Även om vi måste stänga lokaler och lägga ner aktiviteter, måste våra ögon, öron och hjärtan vara desto öppnare. I enlighet med republikens presidents uppmaning bör vi öka den psykiska närheten, även om vi måste öka det fysiska avståndet.

Låt oss alla uppmuntras av Guds ord:
”Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig" (Psalm 23: 4)

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Tapio Luoma, ärkebiskop
Kaisamari Hintikka,  biskop i Esbo stift
Seppo Häkkinen, biskop i St Michels stift
Jari Jolkkonen, biskop i Kuopio stift    
Kaarlo Kalliala, biskop i Åbo ärkestift
Jukka Keskitalo, biskop i Uleåborgs stift
Teemu Laajasalo, biskop i Helsingfors stift    
Simo Peura, biskop i Lappo stift 
Matti Repo, biskop i Tammerfors stift
Bo-Göran Åstrand, biskop i Borgå stift