Protokoll i pdf-format från 26.2.2020 hittar du här!Öppna länk i ny flik

PROTOKOLL            

Protokoll fört vid sammanträde med församlingsrådet i Sibbo svenska församling onsdagen den 9.10.2019 kl. 18.05–18.55 i Kyrkoby församlingshem.
Ordförande: Camilla Ekholm
Sekreterare: Mikael Grönroos

1 §
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE OCH INLEDNINGSANDAKT

Sammanträdet öppnades av ordföranden klockan 18.05, varefter hon förrättade inledningsandakt.

2 §
KONSTITUERING

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört, då kallelse jämte föredragningslista inom föreskriven tid tillställts ledamöterna elektroniskt och då 10 ordinarie ledamöter, 1 suppleant, ordförande och sekreterare var närvarande. 
Närvarande var ordinarie ledamöter Anders Backström, Magnus Engblom, Ann-Britt Gustafsson, Carola Juselius, Ingela Lindholm, Paula Lönnroth, Rune Packalén, Ingeborg Wickholm och Sven Gustav Åström, suppleanten Carola Åström, ordförande Camilla Ekholm och sekreterare Mikael Grönroos. 
Till protokolljusterare utsågs enhälligt Carola Åström och Sven Gustav Åström.
Föredragningslistan fastställdes i enlighet med den utfärdade kallelsen med följande tillägg:
§ 7  Följande möte tillfogades föredragningslistan varför mötets avslutande blev § 8.
Kallelsen jämte föredragningslista bifogas protokollet. (bilaga 1/2 §)

3 § 
ANMÄLNINGSÄRENDEN

1.    Pastor Stefan Djupsjöbacka har förordnats till församlingspastor i Sibbo svenska församling 1.10–30.11.2019, mot åtnjutande av lön enligt KyrkTak, kravgrupp 601.
2.    Sibbo svenska församling, Agricola svenska församling och Borgå svenska domkyrkoförsamling arrangerar en gemensam diskussionskväll för förtroendevalda kring centralregisterfrågan i Svenska församlingshemmet, Runebergsgatan 24, Borgå den 20.11 kl.18.30. 
3.    Information om ramarna för budgeten år 2020. 
Huvudpunkter: 
Budgetram: 0%, Skatteintäkterna för Sibbo svenska församling del uppskattas minska med 2%. .
Skatteintäkterna enligt budgetramen 2020: 852 000 €.
Skatteintäkterna i budgeten 2019: 873 000 €.
Mindre budgeterade skatteintäkter 2020: 21 000 €.
Det budgeterade underskottet för år 2019: 8 000 €.
Svenska församlingens skatteintäkter i bokslutet 2018: 961.000 €.
Lönerna höjs med ca 15, 000 € (inklusive soc. kostnader). 
Prestationstillägget står för ca 9 000 € av detta. Sedan får alla därtill en löneförhöjning på 0,6 % i januari + andra förändringar i Sibbo svenska församlings personal.

4 § 
VAL AV KAPLAN  

Beredning: t.f. kyrkoherde Camilla Ekholm. 
En kaplanstjänst i Sibbo svenska församling har inom utsatt ansökningstid sökts av Eva-Lotta Blom, församlingspastor i Agricola svenska församling och Helena Rönnberg, kaplan i Kyrkslätts svenska församling.
Domkapitlet i Borgå stift har vid sitt sammanträde den 24.9.2019 granskat de sökandes behörighet (enligt KO 6:16) och konstaterat att vardera sökande till kaplanstjänsten i Sibbo svenska församling, är formellt behöriga. Beträffande skicklighet och förmåga är Helena Rönnberg mer meriterad följd av Eva-Lotta Blom.
Församlingsrådet har haft tillfälle att intervjua de sökande vid ett intervjutillfälle den 2.10.2019. I samband med intervjutillfället fanns ansökningshandlingarna till påseende. 
Kaplanen i Sibbo svenska församling utbetalas lön enligt KyrkTak, kravgrupp 602. Arbetserfarenhet beaktas i lönen. 

Förslag:  
Församlingsrådet besluter välja pastor Helena Rönnberg till kaplan i Sibbo svenska församling.
Beslut: 
Enligt förslag.
Barnkonsekvensanalys: Beslutet är viktigt för barn och unga med tanke på att en del av kaplanens arbete ansluter sig till barn- och ungdomsverksamheten. 
Paragrafen justerades omedelbart.


5 §
SIBBO SVENSKA FÖRSAMLINGS PERSONALUTBILDNINGSPLAN 

Arbetsgivaren ska upprätta en utbildningsplan för utveckling av anställdas yrkeskompetens. Personalutbildningsplanen skall uppgöras för följande år varje höst. Senast den 31.10.2019 skall personalutbildningsplanen sändas till domkapitlet. Personalutvecklingsplanen kommer att ingå som en del av församlingens verksamhets- och ekonomiplan. 
Sibbo svenska församlings personalutbildningsplan 2020 bifogas föredragningslistan. (bilaga 1 / 5 §)
Förslag: 
Församlingsrådet besluter att
1.    Godkänna Sibbo svenska församlings personalutbildningsplan 2020. 
2.    Planen översändes till Domkapitlet i Borgå stift
3.    För dem som deltar i utbildning, utbetalas lön, dagtraktamenten och kursavgiften liksom resor ersätts. 

Beslut: 
Ordförande anmälde jäv och avlägsnade sig varför vice ordförande Anders Backström fungerade som ordförande under behandlingen av ärendet.
Förslaget godkändes.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet är viktigt för barn och unga till den del personalen deltar i utbildning inom barn och ungdomssektorerna. 

6 § ÖVRIGA ÄRENDEN

Församlingsrådets medlem Carola Juselius lämnade in en korrigering av motionen (27.2.2019) att lägga till församlingsrådets kontaktuppgifter och protokoll på församlingens hemsida. (bilaga 1 / 6 §)
I motionen konstateras att dessa uppgifter inte ännu finns på hemsidan vilket gör det svårare för både förtroendevalda och församlingsmedlemmar att hålla sig ajour med beslutsfattandet i församlingen.
Sekreteraren konstaterade att uppgifterna funnits på nätet sedan den 7.10.2019 och att det är möjligt att göra uppgifterna lätta att hitta genom en länkad ruta på hemsidans ingångssida.

7 §
FÖLJANDE MÖTE

Församlingsrådets följande möte hålls 31.10.2019 kl. 18 i Kyrkoby församlingshem, Lilla salen.


8 §
SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Ordförande avslutade sammanträdet med att nedkalla Herrens välsignelse kl. 18.55.
Besvärsanvisning fogas till protokollet. (bilaga 1/ 8 §)

Sibbo 10.10.2019


            
Camilla Ekholm            
Ordförande              

Mikael Grönroos
Sekreterare


Sven Gustav Åström            
Protokolljusterare

Carola Åström
Protokolljusterare