Protokoll i pdf-format från 26.2.2020 hittar du här!

 

PROTOKOLL            

Protokoll fört vid sammanträde med församlingsrådet i Sibbo svenska församling onsdagen den 26.2.2020 kl. 18.02–19.27 i Kyrkoby församlingshem.
Ordförande: Camilla Ekholm
Sekreterare: Mikael Grönroos

1 §
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE OCH INLEDNINGSANDAKT

Sammanträdet öppnades av ordföranden klockan 18.05, varefter hon förrättade inledningsandakt.

2 §
KONSTITUERING

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört, då kallelse jämte föredragningslista inom föreskriven tid tillställts ledamöterna elektroniskt och då 8 ordinarie ledamöter, 2 suppleanter, ordförande och sekreterare var närvarande. 
Närvarande var ordinarie ledamöter Anders Backström, Magnus Engblom, Carola Juselius, Ingela Lindholm, Paula Lönnroth, Rune Packalén, Ingeborg Wickholm och Tom Wickholm, suppleanterna Barbro Lindqvist och Vidar Lindqvist, ordförande Camilla Ekholm och sekreterare Mikael Grönroos. 
Till protokolljusterare utsågs enhälligt Ingela Lindholm och Paula Lönnroth.
Föredragningslistan fastställdes i enlighet med den utfärdade kallelsen med följande tillägg:
8 § Övriga ärenden: Val av representanter vid Församlingsförbundets årsmöte.
Kallelsen jämte föredragningslista bifogas protokollet. (bilaga 1/ 2 §)

3 § 
ANMÄLNINGSÄRENDEN

1.    Kyrkoherdens beslutsförteckning (bilaga 1/ 3§).
2.    Prästernas (bilaga 2/ 3§) och kantorernas fridagar (bilaga 3/ 3§)
3.    Finlandssvenska kyrkodagar ordnas den 13.11.2020 – 15.11.2020 i Mariehamn.
4.    Kyrkvärdssamling 11.3 kl.18 i Kyrkoby församlingshem.
5.    Beslut om ändring i beslutsförfarandet gällande utbetalning av personalens prestationstillägg gjordes på Gemensamma kyrkorådets sammanträde den 6.2.2020:
 
Gemensamma kyrkorådet befullmäktigar för den kyrkliga samfällighetens del, ekonomichefen och gemensamma kyrkorådets ordförande att tillsammans göra beslut om personalens prestationer och de som får prestationstillägg inom ramen av det anslag som i budgeten reserverats för prestationstillägg. Förvaltningsavdelningens chefer (fastighetschefen och ekonomichefen) bereder tillsammans ett förslag om personalens prestation och utbetalning av prestationstillägg och ekonomichefen tillsammans med gemensamma kyrkorådets ordförande gör beslutet. 
Gemensamma kyrkorådet befullmäktigar för församlingarnas del, kyrkoherden och den kyrkliga (3 § forts.)
samfällighetens ekonomichef att tillsammans göra beslut om personalens prestationer och de som får prestationstillägg. I finska församlingen bereder församlingens närmaste chefer och kyrkoherden tillsammans ett förslag om personalens prestation och utbetalning av prestationstillägg och kyrkoherden tillsammans med ekonomichefen gör beslutet. I svenska församlingen bereder kyrkoherden ett förslag om personalens prestation och utbetalning av prestationstillägg och kyrkoherden tillsammans med ekonomichefen gör beslutet. Fullmakterna är i kraft tillsvidare. De gemensamma, för alla anställda gällande kriterierna för bedömning av arbetsprestationen fastställs vid behov eller åtminstone vart fjärde år i gemensamma kyrkorådet och församlingsråden.
6.    Helene Liljeström har fotograferats av fotografen Anette Sundström. Processen med ett fotoporträtt som hängs upp i Nya salen fortskrider och när porträttet är klart ska det avtäckas under ett kyrkkaffe.
7.    Församlingsrådets medlem Magnus Engblom har valts in i stiftsfullmäktige.
8.    Magnus Engbloms rapport från stiftsfullmäktiges senaste möte.
9.    Inspirationsdag för förtroendevalda ordnas 9.5 under en dagskryssning till Tallinn.
10.    Sibboborna för nu lämna in foton eller teckningar med naturmotiv som sedan används som grund för burkarna till altarkonstverket i Söderkulla. Inlämningen pågår till 29.3.
Förslag: Anmälningsärendena antecknas för kännedom.
Beslut: Enligt förslag.
Barnkonsekvensanalys: Beslutet påverkar inte verksamheten för barn och unga. 

4 § 
PÅVERKANSGRUPP FÖR UNGA I SIBBO SVENSKA FÖRSAMLING

Ungdomsarbetsledare Kjell Lönnqvist delger beslut som gjorts på Ungdomens kyrkodagar i Karis den 23-26.1.2020. Speciellt lyfter Lönnqvist fram påverkansgrupper för unga. Kyrkomötet godkände i november 2019 ett tillägg till kyrkoordningen som innebär att församlingarna är skyldiga att starta påverkansgrupper för unga. 
Syftet med grupperna är att garantera att unga får vara med och påverka verksamheten och de beslut som tas i församlingarna. Församlingarna får själva bestämma hur grupperna ser ut och arbetar så att det fungerar för den egna församlingen. Påverkansgruppen har i uppgift att påverka beredningen av ärenden och beslutsfattandet samt att delta i planeringen och genomförandet av församlingens verksamhet. De som väljs till påverkansgrupper ska vara konfirmerade, under 29 år och medlemmar av församlingen. 
Beslutsförslag: Diskussion och  eventuella förslag på hur påverkansgruppen i Sibbo svenska församling kan förverkligas i praktiken.
Beslut: Kjell Lönnqvist fick i uppdrag att presentera planerna för församlingens ungdomar och utreda vilken typ av påverkansgrupp man kunde tänka sig att grunda. Därefter tas ärendet upp för ny behandling.
Barnkonsekvensanalys: För barn och unga är det viktigt att de kan vara med och påverka i församlingen.  

5 §
VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMT FÖRVERKLIGANDET AV BUDGETEN FÖR ÅR 2019

Verksamhetsberättelsen samt förverkligandet av budgeten för församlingen för år 2019 presenteras. (Bilaga 1,2 och 3/ § 5)
Beslutsförslag: Församlingsrådet besluter för sin del godkänna verksamhetsberättelsen samt förverkligandet av budgeten för församlingen för år 2019, och översända dessa till gemensamma kyrkorådet med anledning av förestående revision.
Räkenskapsperiodens överskott 66.905,18 euro överförs till tidigare räkenskapsperioders över-/underskottskonto. 
Beslut: Enligt förslag.
Barnkonsekvensanalys: Beslutet har inga följder för barn och unga.

6 §
ANSÖKAN OM RESEBIDRAG, I GRANFELT

Diakonistuderande Ida Granfelt ansöker om bidrag för studieresa till församlingar i London. Granfelt gick året 2019 KAUL (Kyrklig Akademi för unga ledare) som är en ettårig kurs på Lärkkulla. Kursen undervisade om kristet ledarskap under 4 olika långhelger, varav en var en studieresa till Stockholm. År 2020 har Granfelt tackat ja till att vara ledare för KAUL 2020, vilket innebär att hon kommer att vara med och undervisa och planera dessa 4 helger, där årets studieresa blir till olika församlingar i London. Att vara ledare för KAUL gör man på frivillig basis och betalar därmed lika mycket som deltagarna gör. Sammanlagda kostnaden för logi, mat och resa är 500 euro. 
Beslutsförslag: Församlingsrådet besluter bidra till studerande Ida Granfelts resa till London.
Beslut: Församlingsrådet besluter bidra till resan med 500 euro under förutsättning att Granfelt redovisar för sin resa i ord under något av församlingens evenemang ellet i skrift i S:t Sigfrids kungörelser.
Barnkonsekvensanalys: Beslutet har positiva konsekvenser för den ungdom som får möjlighet att utveckla ledarskapskunskaper samt vidga sina vyer och samla erfarenheter från olika delar av världen.

7 §
UPPHÄVANDE AV KYRKOHERDENS BOENDEPLIKT I PRÄSTGÅRDEN

På sitt sammanträde den 3.2.2010 §4 beslöt församlingsrådet i Sibbo svenska församling enhälligt att upphäva kyrkoherdens i Sibbo svenska församling boendeplikt i Prästgården. Enligt kyrkolagen (KL 26 § 4 mom) är det kyrkofullmäktige som besluter om upphävandet av kyrkoherdens boendeplikt. Gemensamma kyrkofullmäktige upphävde under sitt sammanträde den 27.5.2010 § 7 kyrkoherdens i Sibbo svenska församling boendeplikt i Prästgården i enlighet med församlingsrådet beslut. Efter detta beslut behöver beslutet ännu underställas domkapitlet i Borgå stift för fastställelse. Detta har enligt domkapitlet av okänd anledning inte skett. 
Besluten i Församlingsrådet 3.2.2010 och i Gemensamma kyrkofullmäktige 27.5.2010 är föråldrade och besluten behöver enligt domkapitlet fattas på nytt för att sedan underställas domkapitlet för fastställelse. 
Beslutsförslag: Församlingsrådet upphäver kyrkoherdens i Sibbo svenska församlings boendeplikt i Prästgården och beslutet tillställs Gemensamma kyrkofullmäktige och domkapitlet i Borgå stift. 
Beslut: Enligt förslag.
Barnkonsekvensanalys: Inga konsekvenser för barn och ungdom

8 §
ÖVRIGA ÄRENDEN

Val av representanter till Församlingsförbundets årsmöte
Församlingsförbundet r.f. håller årsmöte den 11 maj i Helsingfors. Församlingen har som medlem rätt att sända sex representanter till årsmötet.
Beslut: Mötet utsåg Carola Åström och Sven Gustav Åström till församlingens representanter vid mötet.
Barnkonsekvensanalys: Beslutet har inga konsekvenser för barn och ungdom.

9 §
SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Sammanträdet avslutades kl. 19.27 varvid ordföranden meddelade besvärsanvisning, som bifogas protokollet (bilaga 1/ § 10).


Ort och tid som ovan,

Camilla Ekholm            
ordförande                 

Mikael Grönroos
sekreterare

Justerat och godkänt:


Ingela Lindholm     
protokolljusterare               

Paula Lönnroth
protokolljusterare            


Varit framlagd till påseende för allmänheten på församlingens anslagstavla i anslutning till pastorsexpeditionen under tiden 2.3.2020 – 16.3.2020, intygar,

Sibbo 16.3.2020

Camilla Ekholm
kyrkoherde