Begravning

Vid dödsfall tar de anhöriga vanligen kontakt med en begravningsbyrå. På byrån kan man hjälpa med de bokningar som behövs för begravningen.

En jordfästning i Sibbo hålls i Ljusets kapell. Jordfästning kan också hållas i Sibbo kyrka och Söderkulla kyrka, särskilt om man väntar så många deltagare att Ljusets kapell blir för litet (mer än ca 120 personer). Jordfästning i Sibbo kyrka förutsätter att den avlidne var kyrkomedlem, och att jordfästningen förrättas av en präst i vår evangelisk-lutherska kyrka. Sibbo gamla kyrka S:t Sigfrid kan inte bokas för jordfästning.

Våra församlingsmedlemmar kan också jordfästas i ett begravningskapell eller en kyrka i huvudstadsregionen. Då är det möjligt att få präst (och i vissa fall kantor) från Sibbo. Begravningsbyrån och pastorsexpeditionen ger råd i sådana frågor.

Observera, att man inte kan boka ett kapell tex. i Helsingfors innan man vet om man kan få präst från Sibbo.

När kan man ha jordfästning?

En jordfästning hålls oftast på en fredag eller lördag. Inne i veckan hålls numera också allt flera jordfästningar. Söndagar och helgdagar hålls inga jordfästningar.

Jordfästningar hålls med en och en halv timmes mellanrum. Tiderna är kl 9.30, 11, 12.30 och 14. Själva förrättningen räcker en dryg halvtimme inne i kapellet, ifall blommorna läggs ute vid graven, vilket är det vanliga. Läggs blommorna inne skall man räkna med ca 15 minuter mera, beroende på antalet deltagare i förrättningen. Ofta förs kistan därefter till graven, men den kan också lämnas i kapellet, tex. vid kremering.

Det är i allmänhet möjligt att komma in i kapellet eller kyrkan tidigast ca 45 minuter innan förrättningen skall börja. De flesta kommer dock ca 20-30 minuter före jordfästningens början.

Jordfästningen och minnesstunden

Jordfästningen är en kort gudstjänst, som leds av prästen. I vissa länder medverkar anhöriga och vänner med minnestal. Så görs inte hos oss. Minnestal av detta slag kan hållas vid en minnesstund (kaffebjudning), som man kan ha genast efter jordfästningen. Man samlas då i någon av församlingens salar, en för tillfället hyrd lokal, eller ett hem.

Minnesstunden är en privat tillställning, också om den hålls i församlingens utrymmen. De anhöriga bestämmer därför själva om man skall ha program vid minnesstunden, och i så fall hurudant.

Jordfästningens språk

Prästerna i vår församling håller jordfästningar på svenska, och - ifall de anhöriga önskar det - på två språk (svenska och finska). Vill man att jordfästningen förrättas helt på finska bör man vända sig till den finska församlingen. På motsvarande sätt sköter den svenska församlingens präster på begäran jordfästningar som önskas helt på svenska, också om den avlidna hörde till finska församlingen.

Önskas någon del av jordfästningen på ett annat språk än svenska eller finska är det skäl att höra sig för om det finns en präst som klarar uppgiften.

Minnesstundens program

Vanligen brukar man vid minnesstunden åtminstone läsa minnesadresserna (inbetalningar till olika ändamål, ersätter blommor). Någon av de anhöriga läser adresserna. På det sättet visar de anhöriga att de uppskattar deltagandet. Den som läser tar på förhand ut adresserna ur kuverten, och förvissar sig om att namnen är läsliga. Adresserna behöver inte sorteras efter ändamål, eftersom detta vanligen inte nämns vid uppläsningen. På adresserna finns ofta en tryckt minnesvers. Är adresserna många kan man då och då läsa någon av minnesverserna, alla behöver inte läsas. Om samma vers återkommer läses den inte på nytt.

Om man inte har någon minnesstund kan adresserna läsas i samband med blomsterhyllningen vid graven eller i kapellet. I den situationen kan man också lämna adresserna olästa. Rådgör på förhand med prästen.

Minnesadresser

Råd om hur man läser adresser hittar du här. Minnesadresser finns att köpa i pastorsexpeditionen. De säljs till förmån för missionsarbetet. Adresser till förmån för annan verksamhet finns att köpa tex. i bokhandlar.

Prästens medverkan

Prästen tar kontakt med de anhöriga före jordfästningen. Man kan också själv ta kontakt med prästen, tex. om man i god tid vill diskutera begravningen med tanke på ett tryckt program, om man vill ha sådant. Prästen deltar i mån av möjlighet i minnesstunden. Kantorn medverkar också om man önskar det, och tiden medger.

Musiken

Har man särskilda önskemål om musiken vid jordfästningen bör man i god tid ta kontakt med kantorn. En solosångare kan man också engagera. Närmare uppgifter kan man få av begravningsbyrån, eller kantorn, som alltid skall informeras om saken, eftersom en solosångare vanligen förväntar sig att kantorn skall ackompanjera sången.

 

Jordfästning av en person som inte hör till kyrkan

En avliden person som inte hör till kyrkan kan i vissa fall få en kristen jordfästning. De anhöriga skall ta kontakt med en präst för att utreda frågan.