Samfällighetens ekonomi

 

Sibbo kyrkliga samfällighet bildar en ekonomisk församlingsenhet vars inkomster främst består av den kyrkoskatt som församlingarnas medlemmar betalar samt av statsfinansieringen som betalas ut för de lagstadgade uppgifter som samfälligheten sköter. Dessutom fås inkomster från verksamhetsavgifter samt hyres- och placeringsintäkter.

Om de lagstadgade uppgifterna stadgas i lagen. Lagstadgade uppgifter är begravningsväsendet, uppgifter som gäller befolkningsbokföringen samt underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och inventarier.

Den ekonomiska församlingsenhetens inkomster får endast användas för församlingarnas verksamhet och samfällighetens samhälleliga uppgifter.

 

Läs Sibbo kyrkliga samfällighets budget 2021 och verksamhets- och ekonomiplan 2021-2023.

Läs Sibbo kyrkliga samfällighets bokslut 2022.