Gudstjänstbesökare

Sibbo svenska församling

Sibbo svenska församling hör till Finlands evangelisk-lutherska kyrka och de svenskspråkiga kyrkomedlemmarna i Sibbo hör till vår församling. De finskspråkiga hör till den finska församlingen, Sipoon suomalainen seurakunta. Till den svenska församlingen hörde 5 644 personer vid senaste årsskifte.

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland bekänner sig till den kristna tro som, grundande sig på Bibeln, är uttalad i den äldsta kyrkans tre bekännelser samt i de lutherska bekännelseskrifterna.

I enlighet med sin bekännelse förkunnar kyrkan Guds ord och förvaltar sakramenten samt verkar också i övrigt för att utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan.

Församlingens uppgift

Församlingens grunduppgift är att förkunna Guds ord och förvalta sakramenten. Det betyder att församlingen bär ansvar för att ett fungerande gudstjänstliv upprätthålls på den ort där församlingen verkar. För vår församlings del innebär detta, att det ankommer på oss att erbjuda församlingsmedlemmarna möjlighet att regelbundet fira svenskspråkig gudstjänst och fira nattvard. Förrättningar som dop, vigsel och jordfästning anordnas för församlingsmedlemmarna.

Genom att fungera som en diakonal församling strävar vi till att se den nöd och de behov som enskilda medlemmar eller grupper av människor i församlingen har, och ge stöd och hjälp genom insatser av anställda eller frivilliga. Guds ord förverkligas i tro och i handling.

Som kristen församling har vi möjlighet att, i samråd med kommunens instanser och samhällets övriga aktörer, verka för välmående till kropp, själ och ande för bygdens invånare. Församlingen har också som uppgift att lyfta fram viktiga livsvärden, som håller att bygga på, också när samhällsstrukturer förändras och utvecklingen är snabb.

Församlingen är de medlemmar som tillsammans bildar den lokala församlingen. När det gäller dessa är det viktigt att utöka känslan av delaktighet och engagemang, så att tron på Gud blir en fast grund i livet och kärleken till medmänniskan ett sätt att leva ut sin tro. Uppdraget att föra ut evangeliet begränsar sig inte till de egna medlemmarna, utan förverkligas också i de uppgifter församlingen får som en del av Kristi kyrka på jorden, främst genom mission och internationell diakoni.

Medlemmar utomlands

Till dej Sibbobo på din studieort. Till dej som på grund av arbete eller annat tillfälligt bor där borta. Och till er sådär 400 personer som bor utomlands men är församlingsmedlemmar här i Sibbo, som finländska medborgare. Och till er andra intresserade, och till er som kan bli intresserade.

Välkommen med som läsare. På vår hemsida hittar du aktualiteter av olika slag från Sibbo, som för många av er är hemorten, för andra en märklig plats på jorden. Du hittar också nätupplagan av församlingens tidning  S:t Sigfrids Kungörelser.

Våra församlingsmedlemmar som bor utomlands håller vi sporadisk kontakt med. Men gemenskapen i församlingen omfattar er också. Många utnyttjar församlingens tjänster under besök i hemlandet. Dop och vigslar är vanliga. Ungdomar bosatta i olika länder deltar i våra konfirmandläger. Pastorsexpeditionens tjänster utnyttjas tex. vid släktforskning. Kontakter för samtal och själavård tas med prästerna. Vi försöker också hjälpa dem som behöver informationer, tex. om Sibbo och ortens historia eller annat.Emellanåt ber vi i kyrkan för er alla.

Du som vill bli konfirmerad i Sibbo

Om du hör till vår församling men bor utomlands och fyller 15 år kan du delta i något av församlingens konfirmandläger under sommaren. Församlingens e-postadress är sibbo.forsamling@evl.fiÖppna länk i ny flik.