GRAVSKÖTSELAVGIFTER 2024 


1 plats
1 år 120 €
5 år, sommarblommor 430 €
5 år, perennskötsel 335 €
10 år, sommarblommor 890 €
10 år, perennskötsel 702 €
Iståndsättande 160 €


2 platser
1 år 180 €
5 år, sommarblommor 645 €
5 år, perennskötsel 500 €
10 år, sommarblommor 1325 €
10 år, perennskötsel 1050 €
Iståndsättande 240 €

3 platser
1 år 235 €
5 år, sommarblommor 860 €
5 år, perennskötsel 665 €
10 år, sommarblommor 1765 €
10 år, perennskötsel 1400 €
Iståndsättande 320 €

4 platser
1 år 235 €
5 år, sommarblommor 860 €
5 år, perennskötsel 665 €
10 år, sommarblommor 1765 €
10 år, perennskötsel 1400 €
Iståndsättande 320 €

Förvaltningsavgiften för skötselkontoavtal är 50 €/år.

 

VILLKOR FÖR GRAVSKÖTSEL

Gravskötselavtal kan göras för antingen ett, fem eller tio år. Gravskötselavtalet bör göras innan vårdperioden börjar. Skötselavgiften bestäms enligt för avtalsåret gällande priser, gravens storlek och skötselperiodens längd.                 

Iståndsättande av graven              

- Graven skall vara iståndsatt innan skötseln påbörjas. Graven bör också iståndsättas efter begravning eller riktande av lutande minnesmärke.
Med iståndsättande avses följande:
- Gravens blombänk och gruset på kantstensgravar eller gräsmattan innerom kantstenarna bör vara iståndsatt.
- Myllan i blombänken bör vara lucker och i den får inte finnas trädrötter.
- Prydnadsgruset bör vara rent och under gruset skall finnas plast eller matta som skiljer jordlagren.
- Gruset bör bytas då mattan under gruset gått sönder eller när skräp och jord blandats så att gruset är speciellt arbetsamt att hålla snyggt.         

Minnesmärke                

För skötseln och återställandet av lutande minnesmärken ansvarar gravrättsinnehavaren. Han ansvarar för att minnesmärket inte förorsakar skada för omgivningen eller personalen på begravningsplatsen. Tvättning och riktande av minnesmärke rekommenderas före 10.6 eller efter 31.8 för blomsterskötselns skull.                

Skötselperiod                

Gravarnas skötsleperiod är 1.6.-30.9. Blombänkarna ställs i ordning i maj-juni, då avlägsnas växter och prydnader som anhöriga hämtat till bl.a. påsk och morsdag. Samfälligheten beställer blommorna  som sambeställning, varför gravrättsinnehavaren inte kan välja färger eller arter. Blommorna planteras från 10.6 till midsommaren. Anhöriga kan därefter, om så önskas plantera till växter på skötselgravarna.                

Gravskötsel omfattar:                
Vändande och gödslande av blombänken, av samfälligheten valda växter med plantering, bevattning och skötsel, rensande och bekämpning av ogräs, samt klippning av gräsytor eller alternativt rensande och rengöring av prydnadsgruset. Vissnade blommor avlägsnas från vaserna.                

I gravskötseln ingår inte:                
tvättning eller riktande av minnesstenen, rengöring eller förgyllning av graveringar, iståndsättande av graven då skötselavtalet görs eller efter begravning och ej heller förnyande eller påfyllning av prydnadsgruset.                
                
För skada, åsamkad av krig, illdåd, naturkrafter eller andra av samfälligheten oberoende faktorer, ansvarar inte samfälligheten (Force majeure). Innehavaren av graven har inte rätt att utan gravgårdsdirektionens samtycke göra ändringar i gravens yttre skick så att det inverkar på gravens skötsel. Samfälligheten är berättigad att på graven företa de ändringar gravens skötsel kräver.                
                
                
Tilläggsuppgifter fås av församlingsträdgårdsmästaren tfn 050-566 3678 .

Kontakt

Församlingsträdgårdsmästare (tjänstledig). Vikarie: Markus Grön (0447506569, 0505663678)