GRAVSKÖTSELAVGIFTER 2022 


1 plats
1 år 115 €
5 år, sommarblommor 412 €
5 år, perennskötsel 318 €
10 år, sommarblommor 850 €
10 år, perennskötsel 669 €
Iståndsättande 155 €


2 platser
1 år 161 €
5 år, sommarblommor 615 €
5 år, perennskötsel 476 €
10 år, sommarblommor 1260 €
10 år, perennskötsel 998 €
Iståndsättande 229 €

3 platser
1 år 215 €
5 år, sommarblommor 820 €
5 år, perennskötsel 635 €
10 år, sommarblommor 1680 €
10 år, perennskötsel 1330 €
Iståndsättande 305 €

4 platser
1 år 215 €
5 år, sommarblommor 820 €
5 år, perennskötsel 635 €
10 år, sommarblommor 1680 €
10 år, perennskötsel 1330 €
Iståndsättande 305 €

Förvaltningsavgiften för skötselkontoavtal är 50 €/år.

 

VILLKOR FÖR GRAVSKÖTSEL

Gravskötselavtal kan göras för antingen ett, fem eller tio år. Gravskötselavtalet bör göras innan vårdperioden börjar. Skötselavgiften bestäms enligt för avtalsåret gällande priser, gravens storlek och skötselperiodens längd. 

Iståndsättande av graven

Graven skall vara iståndsatt innan skötseln påbörjas. Graven bör också iståndsättas efter begravning eller riktande av lutande minnesmärke.

Med iståndsättande avses följande:

  • Gravens blombänk och gruset på kantstensgravar eller gräsmattan innerom kantstenarna bör vara iståndsatt.
  • Myllan i blombänken bör vara lucker och i den får inte finnas trädrötter.
  • Prydnadsgruset bör vara rent och under gruset skall finnas plast eller matta som skiljer jordlagren.
  • Gruset bör bytas då mattan under gruset gått sönder eller när skräp och jord blandats så att gruset är speciellt arbetsamt att hålla snyggt.

Minnesmärke

För skötseln och återställandet av lutande minnesmärken ansvarar gravrättsinnehavaren. Han ansvarar för att minnesmärket inte förorsakar skada för omgivningen eller personalen på begravningsplatsen. Tvättning och riktande av minnesmärke rekommenderas före 10.6 eller efter 31.8 för blomsterskötselns skull.

Skötselperiod

Gravarnas skötsleperiod är 1.6.-30.9. Blombänkarna ställs i ordning i maj-juni, då avlägsnas växter och prydnader som anhöriga hämtat till bl.a. påsk och morsdag. Samfälligheten beställer blommorna  som sambeställning, varför gravrättsinnehavaren inte kan välja färger eller arter. Blommorna planteras från 10.6 till midsommaren. Anhöriga kan därefter, om så önskas plantera till växter på skötselgravarna.

Gravskötsel omfattar:

  • vändande och gödslande av blombänken, av samfälligheten valda växter med plantering, bevattning och skötsel, rensande och bekämpning av ogräs, samt klippning av gräsytor eller alternativt rensande och rengöring av prydnadsgruset. Vissnade blommor avlägsnas från vaserna.

I gravskötseln ingår inte:

  • tvättning eller riktande av minnesstenen, rengöring eller förgyllning av graveringar, iståndsättande av graven då skötselavtalet görs eller efter begravning och ej heller förnyande eller påfyllning av prydnadsgruset.
  • För skada, åsamkad av krig, illdåd, naturkrafter eller andra av samfälligheten oberoende faktorer, ansvarar inte samfälligheten (Force majeure).
  • Innehavaren av graven har inte rätt att utan gravgårdsdirektionens samtycke göra ändringar i gravens yttre skick så att det inverkar på gravens skötsel. Samfälligheten är berättigad att på graven företa de ändringar gravens skötsel kräver.