Fördjupa in tro

Församlingens målsättning och uppgift

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland bekänner sig till den kristna tro som, grundande sig på Bibeln, är uttalad i den äldsta kyrkans tre bekännelser samt i de lutherska bekännelseskrifterna.

Församlingens grunduppgift är att förkunna Guds ord och förvalta sakramenten. Det betyder att församlingen bär ansvar för att ett fungerande gudstjänstliv upprätthålls på den ort där församlingen verkar. För vår församlings del innebär detta, att det ankommer på oss att erbjuda församlingsmedlemmarna möjlighet att regelbundet fira svenskspråkig gudstjänst och fira nattvard. Förrättningar som dop, vigsel och jordfästning anordnas för församlingsmedlemmarna.

Genom att fungera som en diakonal församling strävar vi till att se den nöd och de behov som enskilda medlemmar eller grupper av människor i församlingen har, och ge stöd och hjälp genom insatser av anställda eller frivilliga. Guds ord förverkligas i tro och i handling.

Som kristen församling har vi möjlighet att, i samråd med kommunens instanser och samhällets övriga aktörer, verka för välmående till kropp, själ och ande för bygdens invånare. Församlingen har också som uppgift att lyfta fram viktiga livsvärden, som håller att bygga på, också när samhällsstrukturer förändras och utvecklingen är snabb.