Sibbo kyrkliga samfällighet

Sibbo kyrkliga samfällighet omfattar Sipoon suomalainen seurakunta och Sibbo svenska församling. Hit hör alla medlemmar i Finlands evangelisk-lutherska kyrka som är bosatta i Sibbo, och också utomlands bosatta (sk. frånvarande) Sibbobor som är finländska medborgare. Sibbo kyrkliga samfällighet har ca 45 anställda och kyrkoskattesatsen 2021 är 1,35 %.

Samfällighetens ekonomi- , förvaltning-, begravning- och fastighetstjänster

Samfällighetens ekonomi-, förvaltnings-, begravnings- och fastighetstjänster bildar en servicehelhet, som är underställt gemensamma kyrkorådet och leds av ekonomichefen.

 

Ekonomi- och förvaltningstjänster (ekonomikontoret)

Ekonomi- och förvaltningstjänster sköter de ärenden som gäller församlingarnas kyrkliga beskattning, fördelningen av kyrkoskatten och övriga gemensamma inkomster församlingarna emellan samt kyrkans central- och pensionsfondsavgifter, budgeten, finansförvaltningen, bokföringen, placeringar, försäkringar, investeringar, bokslutet och revisionen.

Ekonomi- och förvaltningstjänster sköter även församlingarnas personalärenden som gäller betalningen av löner och arbetsgivarprestationer, anmälningar som ankommer på arbetsgivaren och skötseln av lönebokföringen, arbetarskyddet, företagshälsovården samt samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna.

Läs mer om ekonomin här

Läs mer om Sibbo kyrkliga samfällighets beslutsfattande här

 

Begravningstjänster

Begravningstjänsterna betjänar sibboborna i frågor som gäller begravningar. Alla sibbobor har rätt att få en gravplats på en av Sibbo kyrkliga samfällighets begravningsplats eller på ett konfessionslöst gravområde.

Läs mer om begravningstjänsterna här

 

Fastighetstjänster

Fastighetstjänsterna har hand om byggandet, underhållet och skötseln av samfällighetens fastigheter samt om ärenden som rör användingen av fastigheterna. 

Samfällighetens viktigaste fastigheter är Sibbo kyrkaSibbo gamla kyrka S:t SigfridSöderkulla kyrkaLjusets kapell och Kyrkoby begravningsplatsKyrkoby församlingshem, församlingarnas ämbetshus, Prästgården och Prästholmens lägergård. Samfälligheten är också med i den stiftelse som äger servicehuset Linda i Söderkulla och servicehuset Elsie i Nickby.

Läs mer om uthyrningen av utrymmen här

 

Samfällighetens kontaktuppgifter