Beslutsfattande

Ordförandeklubba.Församlingens ärenden sköts av förtroendevalda som väljs i allmänna val (församlingsvalet) vart fjärde år. Alla församlingsmedlemmar fyllda 16 år har rätt att rösta i församlingsvalet. Nästa val äger rum hösten 2022. Då väljer Sibbo svenska församlings medlemmar representanter till det gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet.
De nuvarande förtroendevaldas mandatperiod tar slut den 31.12.2022.

Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta beslutsorganet i samfälligheten. Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om bl.a.  riktlinjer för församlingens verksamhet och ekonomi, budgeten för hela samfälligheten, byggnadsprojekt och kyrkoskatten. Till gemensamma kyrkofullmäktige hör 31 medlemmar (12 från den svenska församlingen, 19 från den finska församlingen). 

Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet leder samfällighetens verksamhet, administration och ekonomi. Gemensamma kyrkorådet bereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige och verkställer besluten. Till gemensamma kyrkorådet (GKR) hör 6 medlemmar samt ordförande. Som gemensamma kyrkorådets ordförande fungerar kyrkoherden i någondera av de två församlingar som hör till samfälligheten.

Församlingsrådet

Eftersom Sibbo svenska församling ingår i en samfällighet väljs också ett församlingsråd i församlingsvalet. Församlingsrådet leder församlingens verksamhet, främjar det andliga livet och besluter om de medel som tilldelats församlingen.