Direktiv för gravrättsinnehavare

Gravplats

Den kyrkliga samfälligheten överlåter gravrätten i samband med dödsfall för bestämd tid (25 år), efter utgången tid kan gravrättsinnehavaren inlösa fortsatt gravrättstid för 25 år i gången.

Om gravrätten efter en ny begravning är giltig under en kortare tid än gravens integritetstid (fredningstiden), skall gravrätten förlängas.
Då en grav överlåts på nytt, har den person som haft rätt att gravsättas i graven företräde att inlösa den. Om personerna är flera, skall dessa utse en gravrättsinnehavare att företräda dem i ärenden som angår graven.

Om gravrättsinnehavaren vill avstå från gravrätten före inlösentidens utgång, kan denna rätt överlåtas endast till den kyrkliga samfälligheten.

En grav omfattar en eller flera gravplatser. Kistgravplatsens storlek är 1m x 2m. Urngravens storlek är 1 m x 1 m. Integritetstiden för en kistgravplats utgör 20 år räknat från den senaste kistbegravningen, vid urngravsättning finns ingen integritetstid. Efter integritetstidens utgång kan graven på nytt användas för kistbegravning. Beroende på jordmånsomständigheterna kan i avdelningarna 9, 10 och 12 i en kistgrav gravsättas endast en kista/gravplats, och även 18 urnor.

Kista/Urna  

Kistan/urnan skall i sin helhet lämpa sig för kistbegravning eller kremering, också urnan skall vara av material som lätt förmultnas. Kistan/urnan skall vara försedd med en produktbeskrivning som anger tillverkare och importör, inklusive kontaktinformation, samt uppgift om att kistan/urnan är tillverkad av enbart godkända material. Närmare information om godkända material fås från kyrkliga samfällighetens ekonomikontor.

Minnesmärke

För gravminnesmärket ansvarar gravrättsinnehavaren. På graven får resas ett minnesmärke som är planenligt med begravningsplatsens dispositionsplan. Samma förfarande gäller vid förändring av ett gammalt minnesmärke och vid resning av ett nytt minnesmärke på en tidigare inlöst grav.

Ett gravminnesmärke får uppföras tidigast från början av den juni månad som följer på gravsättningen fram till slutet av oktober, förutsatt att tjälen inte förhindrar det. Närmare tidpunkt överenskoms på förhand med begravningsplatsens föreståndare eller ekonomikontoret. Minnesmärket kan placeras när planen för minnesmärket är godkänt av kyrkliga samfälligheten och rätt plats anvisats för stenfirman.

Gravminnesmärken skall vara förenliga med god smak och framhäva den värdiga naturen på begravningsplatsen. Särdragen för begravningsplatsens olika avdelningar skall beaktas även när det gäller gravminnesmärken. Gamla tidstypiska gravminnesmärken får inte avlägsnas utan skall återanvändas. Minnesmärken kan vara av natursten eller bearbetad sten i olika former, metall eller trä. Minnesmärken av plast eller glasfiber etc. är inte tillåtna.

Avdelningar 1–7
Kantstenar får placeras ut. För att begravningsplatsens särdrag skall bevaras skall de befintliga kantstenarna bevaras (gäller inte kantstenar gjutna i betong). Gemensamma kyrkorådet kan av vägande skäl bevilja tillstånd för avlägsnande av kantstenar. Om detta skall lämnas in en skriftlig motiverad ansökan.

Avdelningar 8–16
Kistgrav: gravminnesmärkets maximibredd 80 cm/ gravplats, maximihöjd 110 cm, största projektionen 48 dm² / gravplats.
Urngrav: gravminnesmärkets maximibredd 60 cm/ grav, maximihöjd 80 cm, största projektionen 24 dm² / grav.

I avdelningarna 11, 14 och 16 placeras gravminnesmärken på en underbalk av betong. Ett gravminnesmärke som monteras på en underbalk av betong skall rymmas ovanpå balken (djupet högst 25 cm).
Gravarna sköts med gräsyta. Kantstenar, lockplattor, steg plattor eller prydnadsgrus är inte tillåtna.
Gemensamma kyrkorådet kan om vägande skäl föreligger bevilja tillstånd, att på en grav resa ett minnesmärke som avviker från anvisningarna. En plan över det avvikande gravminnesmärket skall lämnas in till den kyrkliga samfälligheten innan minnesmärkets tillverkning. Lutande gravminnesmärken utgör en säkerhetsrisk. För återställandet av minnesstenarna ansvarar gravinnehavaren eller av denna anlitad stenfirma. Minnesmärke eller kantstenar som finns på graven, får ej tas bort eller bytas ut utan gravgårdsdirektionens tillstånd. Då gravrätten upphör och graven inte inlöses på nytt, kan gravgårdsdirektionen ge gravrättsinnehavaren rätt att avlägsna minnesmärket från graven, i annat fall övergår minnesmärket inom sex månader efter gravrättens upphörande vederlagsfritt till den kyrkliga samfälligheten.

Avdelning 15
är en minneslund avsedd för att anonymt begrava eller spridning av den avlidnes aska. Askan kan begravas eller strös enbart när jorden är upptinad. Kyrkliga samfälligheten kan förvara ändamålsenligt förpackad aska till följande vår i Ljusets kapell, på en plats som är avsedd för ändamålet. I minneslunden finns en gemensam minnessten där metallplattor med den avlidnes uppgifter kan fästas, plattorna beställs av Sibbo kyrkliga samfällighet. Eventuella blommor och ljus placeras på platsen nära minnesstenen som är avsedd för ändamålet, inte på den plats där man antar att askan placerats.

Skötsel av grav

För gravens skötsel svarar gravrättsinnehavaren. Den kyrkliga samfälligheten kan för en bestämd tid sköta graven mot ersättning. Om gravrättsinnehavaren väsentligt försummar skötseln, kan han åläggas att iståndsätta graven inom ett år annars kan gravrätten förklaras förverkad.

På graven får inte planteras träd eller höga buskar.

Den kyrkliga samfälligheten klipper gräsmattorna på alla gravar med gräsyta.

I samband med begravning

Gravrättsinnehavaren bör ombesörja bortflyttningen av gravminnesmärket före begravning samt tillbakasättandet av gravminnesmärket. På de gravar som minnesmärket inte är exceptionellt stort flyttar samfälligheten bort minnesmärket före begravningen. Gravrättsinnehavaren ansvarar för tillbakasättandet av gravminnesmärket. Minnesstenar bör inte flyttas tillbaka innan graven är iordningställd efter begravning.

När minnesmärket är på plats sköter samfälligheten iståndsättandet av graven. På graven anläggs blombänk. Gravar med gräsyta sås in. Gravar med kantstenar förses med grus och plast eller fiberduk under gruset för att skilja åt jordlagren.

Anhöriga har möjlighet att inom två veckor avlägsna de blomsteruppsättningar som vid begravningen lagts på graven, därefter avlägsnas blommorna av den kyrkliga samfälligheten.

Tilläggsinformation ger: 

ekonomikontoret                
må-fr 9.00–12.00
tfn 09 239 1262

Församlingsträdgårdsmästare        
må-to 7.00–15.30, fre 7.00–13.45
tfn 050 566 3678

 

Kontakt

Församlingsträdgårdsmästare (tjänstledig). Vikarie: Markus Grön (0447506569, 0505663678)