Gravskötselavtal 

Man kan beställa sommarskötsel av gravar för antingen ett, fem eller tio år. Sommarskötselsäsongen är 1.6-30.9. Gravskötselavtalet bör göras innan vårdperioden börjar. Skötselavgiften bestäms enligt för avtalsåret gällande priser, gravens storlek och skötselperiodens längd. 

Gravskötseln omfattar vändande och gödslande av blombänken, av samfälligheten valda växter med plantering, bevattning och skötsel, rensande och bekämpning av ogräs, samt klippning av gräsytor eller alternativt rensande och rengöring av prydnadsgruset. Vissnade blommor avlägsnas från vaserna.

Här är prislistan för gravskötsel.

 

Allmänna avtalsvillkor för gravskötselavtal

  1. De avgifter som den kyrkliga samfälligheten får in för gravskötselavtalen bokförs som en egen balansenhet i den gravskötselfond som förvaltas. Den kyrkliga samfälligheten svarar för de skyldigheter som följer av gravskötselavtalen enbart med gravskötselfondens medel. 
  2. För skötseln av en grav används den betalda skötselersättningen och avkastningen på den.
  3. Till kostnaderna för gravskötsel hör utöver den egentliga skötseln också utgifterna för arbetsledning,‭ ‬maskiner och utrustning,‭ ‬planering samt förvaltning av fonden.‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  4. Skötseln omfattar inte underhåll eller upprätning av gravvårdar eller omläggning av kantstenar. 
  5. Den kyrkliga samfälligheten har rätt att sänka nivån på eller förkorta tiden för gravskötseln från den ursprungligen överenskomna, om skötselkostnaderna stiger mer än förväntat. 
  6. Om innehavaren av gravrätten ändrar gravens utseende så att det väsentligt påverkar skötseln av graven kan en anmärkning ges. Då har den kyrkliga samfälligheten också rätt att sänka nivån på eller förkorta tiden för skötseln från den ursprungligen överenskomna. 
  7. Avtalsparten ska underrättas om en i punkt avsedd 5 och 6 ändring av skötseln inom en (1) månad. 
  8. Den kyrkliga samfälligheten ansvarar inte för skador som beror på störningar, exceptionella väderleksfenomen, andra oöverstigliga hinder eller skador orsakade av en tredje part när skadorna är oberoende av den kyrkliga samfälligheten och de väsentligt påverkar dess verksamhet.
  9. Om en innehavare av gravrätt inte har valts eller utsetts kan den kyrkliga samfälligheten ingå ett gravskötselavtal även med någon annan person som har rätt att bli gravsatt i graven eller vars anhörig är gravsatt i graven. Om den behöriga innehavaren av gravrätten inte godkänner avtalet har den kyrkliga samfälligheten rätt att säga upp avtalet och återbetala den återstående skötselersättningen.