Dataskydd i Sibbo svenska församling 

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och dess församlingar har en lång tradition i fråga om att hantera personuppgifter. All vår verksamhet är öppen och förenlig med våra värderingar. Ansvar och konfidentialitet är viktiga för oss även när det gäller dataskydd, och vi har förbundit oss att skydda våra medlemmars, klienters, kunders och vår personals integritet. 

På den här sidan berättar vi om hur personuppgifter hanteras i Sibbo kyrkliga samfällighet, Sibbo svenska församling och Sipoon suomalainen seurakunta. Dataskyddsbeskrivningarna av de enskilda registren fås på begäran från kyrkoherdeämbetet, kontaktuppgifter: 

Sibbo svenska församling 
Stora Byvägen 1 
04130 Sibbo 
tfn (09) 239 1525 
e-post: sibbosvenskaforsamling(at)evl.fi 

Sipoon suomalainen seurakunta 
Iso Kylätie 1 
04130 Sipoo 
puh. (09) 239 1005 

e-post: sipoonsuomalainenseurakunta(at)evl.fi 

Insamling av uppgifter i församlingen och den kyrkliga samfälligheten  

Medlemskap i församlingen och församlingens verksamhet förutsätter att personuppgifter behandlas. Individualiserade personuppgifter är bl.a. namn och personsignum samt kontaktuppgifter.   

Utöver medlemsregistret samlar vi in personuppgifter i samband med olika läger, klubbar, utflykter, evenemang och tillställningar, för skötandet av begravningsväsendets ärenden, för betalning av lön och arvoden samt andra kundbetjäningssituationer och vid ingående av avtal. Information erhålls huvudsakligen från personen själv. Dessutom kan uppgifter samlas in från befolkningsdatasystemet för att uppdatera medlemsdatasystemet.  

Personuppgifterna används för att sköta Sibbo församlingars och den kyrkliga samfällighetens verksamhet samt för att sköta medlemskap och kund- och klientrelationer. Dessutom används personuppgifter för att producera, utveckla och kvalitetssäkra verksamhet och tjänster. 

De rättsliga grunderna för hanteringen 

Hanteringen av personuppgifter i församlingarna och den kyrkliga samfälligheten grundar sig delvis på lagstadgade åligganden, eftersom exempelvis kyrkolagen stadgar om kyrkböckerna. Delvis grundar sig hanteringen på medlemskap i församlingen, på ett anställningsförhållande eller på någon annan väsentlig kund- eller klientrelation. Dessutom kan vi hantera dina uppgifter på basis av att du gett ditt samtycke eller på basis av ett avtal - exempelvis ett hyresavtal. 

Förvaring och skyddandet av uppgifter  

Vi följer god förvaltningssed och dataskyddspraxis när vi hanterar personuppgifter. Personuppgifter kan endast hanteras av personer som behöver uppgifterna i sitt arbete. Personuppgifterna skyddas mot obehörig hantering.  

Vi förvarar personuppgifter så länge som de behövs, vilket definieras av det ändamål som de samlades in för. Dessutom kan vissa uppgifter sparas en längre tid om detta är nödvändigt för att sköta och på behörigt sätt verifiera de åligganden som är föreskrivna i lagar och andra författningar, exempelvis kyrkolagen; åligganden som folkbokföringen, bokföringen och andra typer av verksamhetsansvar. 

Registrerade personers rättigheter  

  • begära åtkomst till personuppgifter som gäller hen själv samt att begära att uppgifterna korrigeras eller raderas av den registeransvariga 
  • be den registeransvariga begränsa hanteringen av sina egna personuppgifter eller motsätta sig hanteringen av dessa. Registrerade personer har också rätt att flytta uppgifterna från ett system till ett annat 
  • till den del som hanteringen av personuppgifter bygger på den registrerade personens samtycke har denna rätt att när som helst återta sitt samtycke utan att det påverkar lagenligheten av hanteringen innan samtycket återtogs 
  • lämna in ett besvär om hanteringen av personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade personen anser att hanteringen av hens personuppgifter bryter mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Att utöva denna rätt inskränker inte de sätt att söka ändring som nämns i kyrkolagen (1054/1994). 

Hur kan du utöva dina rättigheter? 

Du kan lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter genom att besöka Sibbo församlingars kanslier. Samtidigt kan du få personlig handledning och rådgivning om hur du utövar dina rättigheter. Du måste komma in personligen, så bered dig på att styrka din identitet. Vi ger dock alltid ut uppgifterna skriftligt. 

Besöksadress: 

Sibbo kyrkliga samfällighets och församlingarnas ämbetshus
Stora Byvägen 1 
04130 Sipoo 

Pastorskansliet är öppet må-fr kl. 9-12

 

Dataskyddsansvarig:  

Rauno Saarnio, dataskyddsombud, Kustens IT-central 
tfn 040 192 5225
e-post gdpr.kustensit(at)evl.fi 

 

Nationella tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Dataombudsmannens byrå 
PB 800, Bangårdsvägen 9, 00521 Hlesingfors 
tfn. 029 56 66700, tietosuoj(at)om.fi 

www.tietosuoja.fiÖppna länk i ny flik