Protokoll i pdf-format från 30.10.2019 hittar du här!

PROTOKOLL            

Protokoll fört vid sammanträde med församlingsrådet i Sibbo svenska församling onsdagen den 30.10.2019 kl. 18.02–19.38 i Kyrkoby församlingshem.
Ordförande: Camilla Ekholm.
Sekreterare: Mikael Grönroos.

1 §
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE OCH INLEDNINGSANDAKT

Sammanträdet öppnades av ordföranden klockan 18.02, varefter hon förrättade inledningsandakt.

2 §
KONSTITUERING

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört, då kallelse jämte föredragningslista inom föreskriven tid tillställts ledamöterna elektroniskt och då 9 ordinarie ledamöter, 1 suppleant, ordförande och sekreterare var närvarande. 
Närvarande var ordinarie ledamöter Anders Backström, Magnus Engblom, Ann-Britt Gustafsson, Carola Juselius, Hans Lampenius, Ingela Lindholm, Paula Lönnroth, Rune Packalén och Sven Gustav Åström, suppleanten Vidar Lindqvist, ordförande Camilla Ekholm och sekreterare Mikael Grönroos. 
Till protokolljusterare utsågs enhälligt Anders Backström och Magnus Engblom.
Föredragningslistan fastställdes i enlighet med den utfärdade kallelsen med följande tillägg:
6 §  Följande möte tillfogades föredragningslistan varför mötets avslutande blev 7 §.
Kallelsen jämte föredragningslista bifogas protokollet. (bilaga 1/ 2 §)

3 § 
ANMÄLNINGSÄRENDEN

1.    Den 11.2.2020 ordnas val av kyrkomötesombud och stiftsfullmäktige. Valmansföreningens stiftelseurkund och kandidatlista skall inlämnas till domkapitlet senast 15.11.2019. Vid sagda tidpunkt avslutas kandidatuppställningen.  
2.    Ordförande informerade om tävlingen för altarkonstverk till Söderkulla kyrka. Tävlingskommitén valde glaskonstnär Kirsti Taviolas verk Auringon laulu (Solsången) till segrare i tävlingen.

Förslag: 
Anmälningsärendena antecknas för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
Barnkonsekvensanalys: Beslutet påverkar inte verksamheten för barn och unga. 
 

4 § 
BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2020

Ekonomichef Jenna Rask-Backman presenterade budgeten för 2020
Förslaget till budget och verksamhetsplan för år 2020 behandlades.

Förslag: 
Församlingsrådet godkänner budgeten för år 2020 bilaga (1-4/ 4 §) samt verksamhetsplanen för år 2020 (bil. 5/ 4§).
Församlingsrådet skickar detta beslut gemensamma kyrkorådet till kännedom. 
Beslut: 
Enligt förslag.
Barnkonsekvensanalys: Beslutet inverkar på församlingsmedlemmar i alla åldrar, även barn och unga. Påverkan sker genom fördelningen av resurser för verksamhetsområden som berör barn och unga.

5 § 
ÖVRIGA ÄRENDEN

Anders Backström föreslog att församlingen borde låta göra ett porträtt av Helene Liljeström. Porträttet skulle bestå av ett inramat fotografi i liknande storlek som de befintliga porträtten av före detta kyrkoherdar som hänger på väggarna i församlingehemmet.
Förslaget fick understöd och mötet beslöt att befullmäktiga ordförande att sondera möjligheterna och kostnaderna för ett dylikt porträtt.

6 §
FÖLJANDE MÖTE

Församlingsrådets följande möte hålls 18.12.2019 kl. 18 i Kyrkoby församlingshem.


7 §
MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 19.38. Besvärsanvisning fogas till protokollet. (bilaga 1/ 7 §)

Sibbo 30.10.2019

            
Camilla Ekholm
Ordförande            

Mikael Grönroos             
Sekreterare


Anders Backström  
Protokolljusterare        

Magnus Engblom
Protokolljusterare            

Varit framlagd till påseende för allmänheten på församlingens anslagstavla i anslutning till pastorsexpeditionen under tiden 25.11-9.12.2019, intygar,

Sibbo, den 9.12.2019


Camilla Ekholm