Gemensamt Ansvar fokuserar på att förbättra de ungas livshantering och möjligheter

Gemensamt Ansvar hjälper de mest utsatta unga. De medel som samlas in 2024 används för att stödja unga som riskerar att marginaliseras och deras möjligheter med hjälp av Helsingforsmission, de evangelisk-lutherska församlingarna i Finland och Kyrkans Utlandshjälp.
Årets Gemensamt Ansvar-insamling öppnas den 4.2 av statsminister Petteri Orpo. Av tradition brukar presidenten öppna insamlingen men på grund av  det stundande presidentvalet gör man ett undantag.

I Sibbo svenska församling öppnas insamlingen i samband med högmässan i Sibbo kyrka den 4.2 kl. 12. Efter mässan inbjuds församlingsmedlemmarna till sopplunch och infotillfälle i Kyrkoby församlingshem.  
Årets insamlingsmedel går till församlingarnas arbete för att motarbeta marginalisering och ensamhet bland barn och unga, till Helsingforsmissions arbete med projektet School to belong samt deras krisjour samt barn och unga i flyktingområden i Uganda.  Stödet till Uganda förmedlas av Kyrkans utlandshjälp. Tillsammans med Helsingforsmission erbjuder Gemensamt Ansvar stöd till ensamma unga i Finland. För närvarande upplever cirka 14 procent av alla högstadieelever och studerande på andra stadiet ensamhet.

Allt fler unga känner sig ensamma

Kaisamari Hintikka
Kaisamari Hintikka. Foto: Markku Pihlaja

Årets Gemensamt Ansvar-biskop Kaisamari Hintikka betonar de vuxnas ansvar i att minska ungdomars ensamhet och marginalisering. Hon säger att det är viktigt att förhindra att mobbning och uteslutning blir vanligt bland unga och att identifiera situationer där unga känner sig utanför.

Ensamhet och förlust av livskontroll är en ångestfylld, individuell upplevelse av utanförskap och separation. För närvarande upplever cirka 14 procent av högstadie- och gymnasieelever ensamhet. Var fjärde ungdom har ingen grupp att tillhöra och inte heller några nära vänner.
Av insamlingsintäkterna från Gemensamt Ansvar riktas 20 procent till Helsingforsmission, vars nationella School to Belong-program hjälper skolsamhällen över hela Finland att identifiera och lindra ungdomars upplevelse av ensamhet samt ger verktyg för att ingripa mot ensamhet. Programmet gör ensamhetsbekämpning till en gemensam angelägenhet för hela skolan. Krisjouren för unga erbjuder lättillgängligt och professionellt samtalsstöd.

Heidi Rouhiainen, chef för krisjouren på Helsinforsmission konstaterar att ensamhet är en bekant känsla för oss alla. Alla känner sig ibland ensamma och känner igen det, men om det blir långvarigt är det skadligt.

– Av de unga som känner sig ensamma upplever 42 procent att de inte kan påverka sin ensamhet. Krisjouren för unga erbjuder samtalsstöd för ensamhet. Även skolsamhället har en viktig roll i att erbjuda unga en säker plats att lära sig sociala färdigheter och konkreta sätt att ingripa mot ensamhet. Varje ungdom förtjänar att känna sig delaktig i gemenskapen, säger Rouhiainen.

Unga flyktingar i Uganda behöver hjälp och stöd
Kyrkans Utlandshjälp (KUH) stöder de mest utsatta människorna i världens katastrofdrabbade områden genom humanitär hjälp. Orsakerna till behoven är oftast naturkatastrofer (torka, översvämningar, stormar, jordbävningar), väpnade konflikter och plötsliga stora olyckor.

– Kyrkans Utlandshjälp fortsätter sitt arbete med outtröttlig hoppfullhet och främjar de bästa principerna inom modern utvecklingssamarbete, även mitt i stora globala utmaningar och finansnedskärningar, säger KUA:s verkställande direktör Tomi Järvinen.
I årets insamling framhävs särskilt KUH:s biståndsarbete i Uganda, som är ett av de länder som har den största populationen av flyktingar. Totalt bor 1,5 miljoner människor i Uganda som flytt till landet som flyktingar. En tredjedel av dem kommer från den konfliktdrabbade Demokratiska republiken Kongo.

Kyrkans Utlandshjälp arbetar i sex flyktingområden i Uganda. Genom utbildningsprojekt förbättras tillgängligheten till utbildning genom att bygga nya och säkra klassrum, genomföra kampanjer som uppmuntrar till att återvända till skolan, öka medvetenheten om utbildningens betydelse samt distribuera läromaterial och hygienpaket. Genom att stödja barns och ungas skolgång och erbjuda yrkesutbildning möjliggörs en ljusare framtid och hållbar försörjning för de unga som anlänt som flyktingar.

Så här ger du en gåva till Gemensamt Ansvar

Mobilepay
Numret är 85050.
Donera en valfri summa.

SMS 
Skicka meddelandet APU20 till numret 16588. 
Summan som du donerar är 20 euro.

Bankgiro 
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75 
OP FI14 5000 0120 2362 28.
Ge en valfri summa och kom ihåg att skriva Sibbo svenska församlings referensnummer 305653 i fältet för referens

Tack för att du stöder insamlingen! 

Insamlingstillstånd  
RA/2020/639 och ÅLR/2023/7525